Halo & Barron

Wild Ice Hidayah Fenris Fangs

Waiya Orfeo Fenris Fangs

Worldโ€™s Alpha + Omega Vergil Fenris Fangs

Halo & Daryun

Onai – Hauling Winds Hakoda Fenris Fangs

Joey – Blackfrost Noctis Fenris Fangs

Ravenborn Rakan Fenris Fangs

Infinite Horizon Fenris Fangs

Keizer – Nightsphere Jericho Fenris Fangs

Lazare – Tailwind Toruk Fenris Fangs

Xavi – Celestial Matador Fenris Fangs

Xibo – Arclight Veyron Fenris Fangs

Chewbacca – Nightwish Mavic Fenris Fangs